Vesienhoidon
toimenpiteet

Vesienhoidon toimenpiteillä tarkoitetaan suoraan pinta- ja pohjavesiin sekä niiden valuma-alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, joilla vähennetään ihmistoiminnasta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia sekä pinta- että pohjavesiin.

Tutustu vesienhoidon toimenpideohjelmiin ›

Toteutuman seuranta

Suomi on jaettu vesiensuojelun suunnittelua varten kahdeksaan vesienhoitoalueeseen, joille on laadittu vesienhoitosuunnitelma.
Vesienhoitosuunnitelmissa on yhteenveto ELY-keskusten omille toimialueilleen laatimista toimenpideohjelmista.

Toteuman seuranta
Toteuman seuranta

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMISSA KÄYNNISSÄ

233 toimenpidettä

87 kpl

TOTEUTETTU PIENTEN VIRTAVESIEN ELINYMPÄRISTÖKUNNOSTUKSIA

679 kpl

UUSIA MAATALOUDEN KOSTEIKKOJA JA LASKETUSALTAITA

Pohjavesien suojelusuunnitelmia on valmistunut

22 kpl

NE KATTAVAT 261 POHJAVESIALUETTA

Metsätalouden eroosiohaittojen torjuntaan on rakennettu

931

VESIENSUOJELURAKENNETTA

Tarkastele alueellisia toimenpiteitä sektoreittain

Vesienhoidon alueelliset toimenpiteet on määritelty vesienhoitosuunnitelmissa. Suunnitelmia laadittaessa arvioitiin kaikkien toimenpiteiden kustannuksia, joka antaa yleiskuvan eri sektoreiden merkityksestä vesienhoidon kokonaiskustannuksista. Huomiothan, että nämä eivät ole vesiensuojelun toteutuneita kustannuksia. Alla olevasta taulukosta pääset tutustumaan pinta- ja pohjavesien toimenpiteisiin sektoreittain ja voit myös tarkastella sektorin sisällä toimenpiteiden toteutumista eri alueilla Suomessa.

SEKTORIN ARVIOITU OSUUS VESIENHOIDON KOKONAISKUSTANNUKSISTA

Graafi -SEKTORIN OSUUS KOKONAISKUSTANNUKSISTA V. 2018

TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN SEKTOREITTAIN V. 2016–2018
SEKTORITAVOITTEESTA SAAVUTETTU V. 2018
Yhdyskunnat52 %TUTUSTU TARKEMMIN
Haja-asutus55 %TUTUSTU TARKEMMIN
Teollisuus ja kaivostoiminta49 %TUTUSTU TARKEMMIN
Kalankasvatus13 %TUTUSTU TARKEMMIN
Turvetuotanto57 %TUTUSTU TARKEMMIN
Turkistuotanto80 %TUTUSTU TARKEMMIN
Metsätalous45 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maatalous81 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maankäyttö100 %TUTUSTU TARKEMMIN
Happamuuden torjunta50 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maa-aineisten otto64 %TUTUSTU TARKEMMIN
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset53 %TUTUSTU TARKEMMIN
Liikenne38 %TUTUSTU TARKEMMIN
Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen43 %TUTUSTU TARKEMMIN
Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit32 %TUTUSTU TARKEMMIN

Tarkastele valtakunnallisia toimenpiteitä (ohjauskeinot)

Vesienhoitosuunnitelmissa on määritelty yhteensä 91 valtakunnallista toimenpidettä. Niitä ovat mm. lait ja strategiat, rahoituksen ohjaus, tietoisuutta lisäävät toimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Toimenpiteiden toteutus jakautuu laajasti eri toimijoiden kesken.

Toimenpide
VALTAKUNNALLINEN TOIMENPIDE TOTEUTUSTILANNE
Edistetään tilakohtaista käytännön tasolle menevää vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelua (ympäristökartoitus) sekä tilakohtaista neuvontaa. Laaditaan toimenpidesuunnitelma ja ohjeistus neuvonnalle ja tiedotukselle vesienhoidon kannalta tärkeimpien toimien valinnasta. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Edistetään turvetuottajille ja urakoitsijoille järjestettävää koulutusta. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Ohjataan uusi turvetuotanto jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille alueille niin, että turvetuotannosta on mahdollisimman vähän haittaa vesien tilalle, pohjavesille sekä vesiluonnon monimuotoisuudelle. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Turvetuotanto
Edistetään uusien pohjaveden laadulle tai määrälle mahdollisesti riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittumista pohjavesialueiden ulkopuolelle. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Maankäyttö
Parannetaan edellytyksiä tulvavesien pidättämishankkeiden toteuttamiseen tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöä kehitettäessä ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Edistetään vanhojen maa-ainestenottoalueiden kunnostamista sekä kalliokiviaineksen ja korvaavien ainesten käyttöä toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Maa-ainesten otto
Parannetaan edellytyksiä turkiseläinten lannan hyötykäyttöön. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Turkistuotanto
Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toteuttaminen. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Hyödynnetään viherryttämistoimenpiteiden ja luonnonmukaisen tuotannon mahdollisuudet vesienhoidon edistämisessä. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouden kuormitukseen maan eri alueilla ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumista. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Selvitetään ravinteiden kierrättämisen ja ravinteiden poiston edistämistä muuta vesiensuojelua täydentävänä keinona. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Selvitetään turvetuotantoalueilta huuhtoutuvan elohopean ja tarvittaessa myös muiden metallien kuormitusta erillisselvityksin sekä asetetaan tarvittaessa tarkkailuvelvoitteet ja tarpeen mukaan metallien huuhtoutumiselle rajoituksia. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Turvetuotanto
Järjestetään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Selvitetään vesienhoitoalueittain vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden saastuttamien sedimenttien kunnostamistarvetta ja mahdollisuuksia. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Selvitetään ympäristövirtaamaa koskevia tarpeita ja kehitetään tätä koskevia menetelmiä. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Kansallisen vesien kunnostusstrategian toteuttaminen. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Kartoitetaan happamat sulfaattimaat ja näiden maiden aiheuttamat kuormitusriskit yhtenäisin menetelmin riittävän kattavasti ja täydennetään haittoihin liittyviä selvityksiä riittävän kokonaiskuvan saamiseksi. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Happamuuden torjunta
Toteutetaan kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit
Kehitetään edelleen ympäristönsuojelulain mukaista eläinsuojien ympäristölupamenettelyä. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Kehitetään kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokinta-menetelmiä sekä edistetään kalojen hyvää hoitoa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Tehostetaan happamuushaittojen vähentämistä sisällyttämällä happamilla sulfaattimailla tarvittavia vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden, metsätalouden ja kuivatuksen tukijärjestelmiin. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Happamuuden torjunta
Kehitetään kalankasvatuksen vesiensuojelua edistäviä laitostyyppejä ja jätevesien käsittelymenetelmiä. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Tehostetaan ja kehitetään paikkatietotyökalujen ja esimerkiksi laserkeilausaineistojen käyttöä metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun suunnittelussa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Kehitetään maaseudun kehittämisohjelman tarjoamia mahdollisuuksia vesienhoidon toimenpiteisiin ja varmistetaan niiden riittävä rahoitus. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Kehitetään metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä erityisesti turvemaiden uudistamisen yhteydessä vapautuvan typen ja fosforin vähentämiseksi. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Tehostetaan koulutuksen ja tiedotuksen avulla kasvinsuojeluaineiden ja biosidien asianmukaista ja kestävää käyttöä maataloudessa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Kehitetään uudistuvan ja rakennemuutoksen alaisen metsäteollisuuden ympäristölupamenettelyn sekä valvonnan sujuvuutta ja viranomaisten yhteistyötä ja toimintatapoja. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Teollisuus ja kaivostoiminta
Kehitetään vesiensuojelutoimenpiteitä metsätaloustoimenpiteiden aiheuttaman elohopeakuormituksen vähentämiseksi. toimenpide_edistyminen_3 TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Kehitetään vesihuollon erityistilanteisiin varautumista mm. otetaan riskinarvioinnissa ja hallinnassa käyttöön WSP SSP riskinhallintaohjelma. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
KEMERA-tukea suunnataan tarvittavassa määrin vesien­suojelu­rakenteiden, kuten laskeutus­­altaiden, virtaamansäädön, pintavalutuksen ja kosteikkojen suunnitteluun ja toteutukseen. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Toteutetaan kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit
Kunnostusten rahoitusten kehittäminen ja omaehtoisen kunnostustoiminnan aktivoiminen. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Vahvistetaan tiedonvaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan uusien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Teollisuus ja kaivostoiminta
Varmistetaan happamien sulfaattimaiden ja niiden käytön vaikutusten sisällyttäminen valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjelmiin. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Happamuuden torjunta
Vähennetään maatalouden ravinnepäästöjä hyödyntäen uusia menetelmiä ja tutkimustietoa sekä tarvittaessa viljelyn tarkoituksenmukaisuutta . toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Lisätään tietopohjaa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä ja kehitetään niiden tilan indikaattoreita eri alojen yhteistyön avulla. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset
Edistetään haitallisten aineiden tarkkailua ja seurannan kehittämistä. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset
Lisätään turkistuotannon vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Turkistuotanto
Edistetään kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen käyttöönottoa. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Edistetään biotaloutta ja sen vaatimaa sektorien välistä yhteistyötä. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Edistetään rakenteellisesti kestävien vesihuoltoratkaisujen toteuttamista ja vesihuoltolaitosten alueellista yhteistyötä. toimenpide_edistyminen_1 TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista, päivittämistä ja toimeenpanoa sekä niiden seurantaryhmien toimintaa. toimenpide_edistyminen_2 TUTUSTU TARKEMMIN Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset