OHJAUSKEINON KUVAUS

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toteuttaminen.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategiaa on edistetty EU Life Freshabit-hankkeessa. Uudenlaista pienvesien tila-arviointia on kehitetty T&K-hankkeessa. Helmi-elinympäristöohjelman pienvesiosion kautta kunnostusta on edistetty vuodesta 2020 alkaen.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset, metsänomistajat, Suomen metsäkeskus, metsähallitus, Luonnonvarakeskus (Luke), neuvontajärjestöt, kalatalousalueet, vesialueen omistajat, vesiensuojeluyhdistykset