Merenhoidon
toimenpiteet

Suomen merenhoidon toimenpideohjelma 2016–2021
on laadittu meriympäristön tilan parantamiseksi ja siihen kohdistuvien paineiden vähentämiseksi. Pyrkimyksenä on, että toimenpideohjelman avulla voidaan ylläpitää ja tai
saavuttaa meriympäristön hyvä tila.

LUE LISÄÄ

Merenhoidon toimenpideohjelma koostuu nykytoimenpiteistä (ennen vuotta 2016 käynnistetyt) ja uusista toimenpiteistä (vuodesta 2016 alkaen käynnistetyt). Nykytoimenpiteitä on yhteensä 93 kpl ja uusia toimenpiteitä 29 kpl. Nykytoimenpiteet ovat lainsäädännöllisiä, taloudellisia ja poliittisia ohjauskeinoja. Näitä ovat esimerkiksi lait, kansainväliset sopimukset, erilaiset ohjelmat, strategiat ja sitoumukset. Joitakin nykytoimenpiteitä on toteutettu jo 1960-luvulta lähtien ja niitä päivitetään ajoittain vastaamaan muuttuvia olosuhteita. Nykytoimenpiteisiin luetaan myös vesienhoitosuunnitelmien toimenpideohjelmien sisältämät toimenpiteet, jotka puuttuvat maalta ja merialueelta tulevaan kuormitukseen. Keskeinen kysymys uusia toimenpiteitä asetettaessa oli, että riittävätkö nykyiset toimenpiteet meriympäristön hyvän tilan ylläpitämiseen tai sen saavuttamiseen vuoteen 2020 mennessä. Uusien toimenpiteiden valinnassa tavoiteltiin sitä, että ne täydentävät nykytoimenpiteitä, ovat kustannustehokkaita ja merkittävästi edistävät tavoitteiden saavuttamista.

Meren tilaa parannetaan

29 uudella toimenpiteellä

3 820 tonnia/vuosi

Suomen fosforikuormitus itämereen

89 400 tonnia/vuosi

Suomen typpikuormitus itämereen

Silakan dioksiinipitoisuus
on laskenut haitallisena
pidetyn rajan alle

Kipsikäsittelyllä voidaan
vähentää tiettyjen peltojen
fosforikuormaa noin puoleen

Toimenpiteiden
edistyminen

Merenhoidon toimenpideohjelma koostuu nykyisistä toimenpiteistä (ennen v. 2016 käynnistetyt) ja uusista toimenpiteistä (v. 2016 alkaen käynnistetyt). Nykytoimenpiteitä sekä uusien toimenpiteiden edistymistä voi tarkastella alla olevasta taulukosta. Moni uusi toimenpide on monitahoinen kokonaisuus, joka koostuu useammasta pienemmästä hankkeesta, selvityksestä tms. Moni hanke saa osan rahoituksestaan valtionhallinnon rahoitusohjelmien kautta.

Kaikki kategoriat
Toimenpiteet Toimenpiteen edistyminen Hankkeiden lukumäärä
Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen Toteutettu 43 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen ja täysimääräinen hyödyntäminen Toteutus alkanut 3 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Itämeren alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun kalanrehun käyttöönoton edistäminen ja särkikalojen käytön lisääminen ihmisravintona Toteutettu 6 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Mereen laskevien virtavesien herkkien eliölajien elinympäristöjen parantaminen Toteutettu 9 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Kipsin peltolevitys ravinnekuormituksen vähentämiseksi Toteutettu 10 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkitys ja vähentämismahdollisuudet Toteutettu 3 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Suomi osallistuu edelleen HELCOM-yhteistyössä neuvotteluihin Itämeren nimeämiseksi alusten typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi (NECA) kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Nesteytetyn maakaasun käytön edistäminen alusten polttoaineena ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta huolehtiminen Toteutettu 6 kpl Tutustu tarkemmin Rehevöitymisen vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Rehevöitymisen vähentäminen
Lääkeaineet merialueella -selvitys Toteutus alkanut 7 kpl Tutustu tarkemmin Haitallisten aineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Haitallisten aineiden vähentäminen
Kymijoen kautta Itämereen päätyvän dioksiini- ja furaanikuormituksen määrän ja muutosten selvittäminen Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Haitallisten aineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Haitallisten aineiden vähentäminen
Selvitys rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksista ja tarpeesta Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Kalastuksen paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Kalastuksen paineiden vähentäminen
Meriharjuksen suojelu Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Kalastuksen paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Kalastuksen paineiden vähentäminen
Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi Toteutettu 9 kpl Tutustu tarkemmin Meriroskien vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Meriroskien vähentäminen
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Vedenalaisen melun vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Vedenalaisen melun vähentäminen
Vedenalaisen melun tuottamisen vähentäminen Toteutettu 3 kpl Tutustu tarkemmin Vedenalaisen melun vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Vedenalaisen melun vähentäminen
Vedenalaisen rakentamisen aiheuttaman impulsiivisen melun vähentäminen Toteutettu 3 kpl Tutustu tarkemmin Vedenalaisen melun vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Vedenalaisen melun vähentäminen
Ruoppausten haitallisten vaikutusten vähentäminen Toteutus alkanut 2 kpl Tutustu tarkemmin Merenpohjaan kohdistuvien fyysisten paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merenpohjaan kohdistuvien fyysisten paineiden vähentäminen
Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Merenpohjaan kohdistuvien fyysisten paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merenpohjaan kohdistuvien fyysisten paineiden vähentäminen
Rannikkoalueen paikalliset virtausolosuhteiden parannustoimet Ei käynnistynyt 1 kpl Tutustu tarkemmin Hydrografisten muutosten paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Hydrografisten muutosten paineiden vähentäminen
Öljyonnettomuuksien riskin pienentäminen öljyalusten väliseen lastinsiirtoon liittyvien STS-toimien sääntelyn tarkentamisella Suomen vesialueella, sekä jatkamalla STS-toimien harmonisoidun käytännön luomista HELCOMin puitteissa Itämeren alueella Toteutus alkanut 2 kpl Tutustu tarkemmin Merenkulun paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merenkulun paineiden vähentäminen
Alusliikenteen turvallisuuden parantaminen eNavigation-strategiaa toteuttavan Älyväylä-konseptin avulla Toteutus alkanut 2 kpl Tutustu tarkemmin Merenkulun paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merenkulun paineiden vähentäminen
Meriympäristövahinkojen torjuntavalmiuden kehittämisohjelman laatiminen Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Merenkulun paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merenkulun paineiden vähentäminen
Kansallisen toimintasuunnitelman laatiminen koskien Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisten seurausten arviointia Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Merenkulun paineiden vähentäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merenkulun paineiden vähentäminen
Merellisten suojelualueiden sisällyttäminen merialuesuunnitelmiin Toteutettu 6 kpl Tutustu tarkemmin Merialuesuunnittelun käyttö meren tilan parantamiseen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Merialuesuunnittelun käyttö meren tilan parantamiseen
Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla Toteutettu 3 kpl Tutustu tarkemmin Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat Toteutettu 6 kpl Tutustu tarkemmin Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu Toteutettu 5 kpl Tutustu tarkemmin Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Itämerennorpan suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laatiminen ja toteutus Toteutettu 1 kpl Tutustu tarkemmin Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
Merenhoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvä viestintä Toteutettu 37 kpl Tutustu tarkemmin Viestinnän hyödyntäminen UUDET TOIMENPITEET (2016-) Viestinnän hyödyntäminen

Toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin

Meriympäristön tilaa arvioidaan 11 laadullisen kuvaajan avulla, jotka ovat luonnon monimuotoisuus, vieraslajit, kaupalliset kalat, ravintoverkot, rehevöityminen, merenpohjan koskemattomuus, hydrografiset muutokset, epäpuhtauksien pitoisuudet ja vaikutukset, epäpuhtaudet ruokakalassa, roskaantuminen sekä energia ja vedenalainen melu. Suurin osa toimenpiteistä kohdistuu useampaan kuvaajaan ja esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tilaa voidaan parantaa joko suoraan tai epäsuorasti 23 uudella toimenpiteellä ja 40 nykytoimenpiteellä.

UUSIEN TOIMENPITEIDEN KOHDISTUMINEN MERIYMPÄRISTÖN TILAN KUVAAJIIN

donitsi-graafi-uusien-toimenpiteiden-meriympariston_20190506

NYKYTOIMENPITEIDEN KOHDISTUMINEN MERIYMPÄRISTÖN TILAN KUVAAJIIN

donitsi-graafi-uusien-nykytoimenpiteiden-meriympariston