TOIMENPITEEN EDISTYMINEN

Toteutus alkanut


KUVAUS

Lääkeaineiden päästöjä yhdyskuntajätevedenpuhdistamoilta selvitettiin vuonna 2013 (Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla – hankkeen loppuraportti, VVY). Jätevedenpuhdistamoiden arvioitiin olevan lääkeaineiden pääasiallinen lähde ympäristössä. Myös eläinten lannan todettiin olevan mahdollinen pintavesiin päätyvien antibioottien lähde. Hormonien osalta jätevedenpuhdistamoiden todettiin todennäköisimmin olevan merkittävä lähde. Ympäristöministeriö teetti vuonna 2015 lisäselvityksiä niillä jätevedenpuhdistamoilla, jotka eivät osallistuneet yllä mainittuun selvitykseen. Vaikka tieto lääkeaineiden ja hormonien päästölähteistä lisääntyy, tieto aineiden esiintymisestä merialueella on puutteel-lista.

Toimenpiteen tavoitteena on vahvistaa tietopohjaa lääkeaineiden ja hormonien esiintymisestä meriympäristössä. Se on perusedellytys päästöjenvähennystoimien kohdentamiselle.
Toimenpide aloitetaan selvittämällä kartoitustyyppisesti lääkeaineiden ja hormonien esiintymistä rannikon vesihuoltolaitosten läheisillä merialueilla, jokien suualueilla sekä rannikkovesissä. Aineiden esiintymistä edellä mainituissa pintavesissä selvitetään sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikoilla että puhtaammilla taustapaikoilla. Selvitykseen sisällytetään tietoja siitä kuinka suuri osuus päästöistä pintavesiin ja vesihuoltolaitoksen viemäriin aiheutuu lääkkeiden valmistuksesta ja lääkkeiden kuluttajakäytöstä sekä millaisia jätevesien esikäsittelymenetelmiä on käytössä lääkkeitä ja hormoneja valmistavissa laitoksissa. Myös puhdistamolietteiden, eläinlääkekäytön ja eläinten lannan merkitystä lääkeaineiden kulkeutumisreittinä maaperään ja edelleen pintavesiin selvitetään.

Seuraavassa vaiheessa tunnistetaan ja ehdotetaan potentiaalisia ja tehokkaita päästöjenvähennysmenetelmiä.


AIKATAULU

Vuoteen 2020 mennessä


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Lääkejäämiä sisältävän jäteveden puhdistuksen tehostaminen päästölähteillä & lääkejätteen tehokkaampi käsittely (Efficient Treatment of Pharmaceutical Residue at Source, EPIC)Toggle
Lääkepäästöjen vähentäminen Itämeren alueella (CWPharma)Toggle
Katsaus lietteiden sisältämien haitta-aineiden vaikutuksiin riskienarviointien perusteella (LIERI) -hankeToggle
Jätevesilietefosforin potentiaali kasvintuotannossa ja vaikutukset ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen (PProduct)Toggle
Lääkeaineet Itämeren alueen vesistössäToggle
Lääkeainekuormitus puhdistamoille ja ympäristöön (LÄPSY)Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 osallistutaan selvityshankkeisiin kosien jätevesien ja jätevesilietteiden sisältämisä haitta-aineita ja niiden vähentämismahdollisuuksia (Itämerihaaste).Toggle