Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteessä on toteutettu hankkeita, jossa on selvitetty rakentamisen aikaisen impulssimaisen melun leviämistä, arvioitu sen vaikutuksia sekä laadittu kirjallisuusselvitys vedenalaisen melun torjuntakeinoista. Suomen rannikolta on myös kerätty tietoja impulssimaisista melutapahtumista osana HELCOM HOLAS 3 raportointia. Toimenpiteen tavoitteet eivät ole täysin toteutuneet, joten työtä jatketaan toimenpideohjelman 2022–2027 kaudella toimenpiteessä ”Merirakentamiseen ja muuhun toimintaan liittyvän vedenalaisen melun vähentäminen (TPO2022-MELU2)”

KUVAUS

Vedenalainen rakentaminen saa aikaan ajoittain erittäin voimakasta, vaikkakin lyhytaikaista ja paikallista melua vesiympäristössä. Tällaisen impulsiivisen melun on todettu aiheuttavan esimerkiksi kaloille ja merinisäkkäille käyttäytymismuutoksia, fysiologista stressiä, fyysisiä vaurioita ja jopa kuolleisuutta. Lisäksi tulevaisuudessa yhä lisääntyvä tuulivoimarakentaminen on yksi suuri impulsiivisen melun lähde ja siksi onkin tarpeen kehittää impulsiivisen melun vähentämistoimia. Käynnissä olevat kaksi kansainvälistä tutkimushanketta kartoittavat melun voimakkuutta, levinneisyyttä ja vaikutuksia Itämerellä.

Toimenpide koostuu seuraavista toimista:
1) Kootaan yhteen tutkimustieto impulsiivisen melun vaikutuksista.
2) Kerätään impulsiivista melua aiheuttava rakennus-, räjäytys- ja ruoppaustoiminta valtakunnalliseen rekisteriin (esimerkiksi HERTTA), jonne kirjataan ylös muun muassa melun lähde, voimakkuus ja ajanjakso. Rekisteri helpottaa melun seurantaa sekä tarkentaa tietoja melun määrästä merialueilla.
3) Tarkistetaan olemassa olevat ohjeistukset, mm. mereisten tuulipuistojen rakentamisessa. Tarvittaessa päivitetään ohjeistus ja suositeltavat käytännöt esimerkiksi suojavyöhykkeestä, jolta eläimet karkotetaan, melun kestosta ja toimenpiteiden ajankohdasta. Otetaan myös käyttöön melua vaimentavat tekni-set sovellukset rakentamisen aikaisen impulsiivisen melun vaikutusten vähentämiseksi.


AIKATAULU

Selvitystyö rekisterin käytöstä 2016–2018
Ohjeistusten laatiminen 2019–2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Vedenalaisen melun hallinta – pilottiprojektiToggle
Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen.Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. selvitetään kaupunkien vedenalaista melutilannetta, tunnistetaan vedenalaiselle melulle herkkiä kohteita, kerätään tietoa vedenalaisesta melusta suurissa vesirakentamis- ja väylähankkeissa sekä valmistellaan jatkotoimenpiteitä vedenalaisen melun vähentämiseksi (toimenpiteet 46.-49.) (Itämerihaaste).Toggle