Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteen alla toteutettiin useita selvityksiä Suomen merialueiden roskaantumisen tilasta ja vaikutuksista. Lisäksi julkaistiin kattava selvitys ”Suomen merialueen roskaantumisen lähteet”, jonka lopputuloksia hyödynnettiin toimenpideohjelman päivityksessä ja roskaantumisen toimenpiteitä laadittaessa.

KUVAUS

Toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa tehdään aiempia laajempi yleisselvitys rantojen ja meriympäristön roskien alkuperästä, määrästä eri alueilla ja arvioidaan roskaantumisen vähentämispotentiaalia. Selvitys koskee sekä silmin havaittavaa roskaa että mikrokokoista roskaa. Siinä arvioidaan mikroroskan haittoja ja vaikutuksia merieliöstölle sekä terveysriskejä ihmiselle. Selvitykseen liitetään osio, jossa kartoitetaan mahdollisuuksia ja menetelmiä roskien poistamiselle merestä ja rannoilta sekä arvioidaan poistosta saatavia hyötyjä suhteessa kustannuksiin.

Toimenpiteen toisessa vaiheessa, kun roskan tärkeimmät lähteet sekä vaikutuksen ja riskit eliöstölle ja ihmisille on selvitetty, laaditaan ehdotus roskaantumista koskevaksi yleiseksi merenhoidon ympäristötavoitteeksi.

Kolmannessa vaiheessa laaditaan ehdotuksia meren ja rantojen roskaantumisen vähentämisen toimenpiteiksi. Ehdotuksia laadittaessa tulee tarkastella mahdollisuuksia roskaantumisen vähentämiseen erityisesti muovin osalta. Tässä yhteydessä roskaantumisen lähteinä ja mahdollisina roskaantumisen vähentämisen kohteina on tarkasteltava mm. jätevesiä ja hulevesiä, hygieniatuotteiden mikromuoveja, muovipakkausten ja –pussien sekä muovin käyttöä yleensä, haamuverkkoja, satamien jätehuoltoa sekä no-special-fee –järjestelmän toteuttamista ja lajitellun jätteen vastaanoton edistämistä satamis-sa. Roskien merestä poistamista tarkasteltaessa arvioidaan yhteistyötä kalastajien kanssa yhtenä mahdollisena keinona.

Ehdotuksia laadittaessa arvioidaan muissa Itämeren maissa tehtyjä vastaavia toimenpiteitä ja pyritään luomaan yhteistyötä HELCOMin toimintaohjelman mukaisesti. Toimenpiteitä kohdistetaan riskipitoisimpien ja/tai haitallisimpien roskien lähteisiin, niin, että mereen päätyvien roskien määrää voidaan vähentää kustannustehokkaasti. Toimenpiteitä voidaan kohdistaa myös roskien poistoon merestä ja rannoilta. Toimenpide-ehdotuksiin liitetään arvio kustannuksista ja taloudellisista hyödyistä.

Kolmannessa vaiheessa toimenpideohjelman toteutuksen seurannasta vastaava seurantaryhmä päättää toimenpiteiden toteutukseen ryhtymisestä. Toimenpiteet käynnistetään ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Veneilijöiden, kalastajien ja retkeilijöiden roskaamiseen ja meren roskaantumista aiheuttavaan kuluttajakäyttäytymiseen pyritään vaikuttamaan viestinnällisin keinoin. Tähän liittyvät toimet kuvataan VIESTI 1 -toimenpiteessä.


AIKATAULU

Laaja selvitys: 2016–2017
Ympäristötavoite ja toimenpide-ehdotukset: 2018
Toimenpiteiden toteutus: 2019–2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

BlasticToggle
RoskatPois! (TILA1)Toggle
Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)Toggle
Jätevedenpuhdistamoiden merkitys mikroskooppisen muoviroskan päästölähteenäToggle
Uusien biohajoavien materiaalien hajoaminen ja ympäristöriskien arviointi Itämeren meriympäristössä (UBINAM)Toggle
Kotitalouksista viemäreihin vapautuvat mikromuovit: kvantitointi ja vähennyskeinot (KOTAM)Toggle
Kadonneet pyydykset Suomen merialueilla (Kapyysi)Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. selvitetään mikromuovien lähteitä ja esiintymistä vesistöissä, kehitetään roskaantumisen seurantaa meressä, kartoitetaan roskaantumisen lähteitä ja kehitetään keinoja lumenkaadosta aiheutuvan roskaantumisen vähentämiseksi (Itämerihaaste). Lisäksi Turussa otetaan käyttöön Local Marine Litter Action Plan ja Helsingissä toteutetaan mm. kaupunkiympäristö-toimialan ympäristöohjelman ja merellisen strategian roskaantumisen hallintaan tähtääviä toimenpiteitä.Toggle
Suomen merialueen mikroroskaseurannan toteuttaminen (SUMMIT)Toggle