Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteessä laadittiin Ympäristövahinkojen torjunnan kansallinen strategia vuoteen 2025, joka auttaa varautumaan öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan sekä torjunnan vaikutuksiin ympäristössä. Vuonna 2023 strategia päivitettiin vuoteen 2035 saakka (valtioneuvoston periaatepäätös SM/2023/9).

KUVAUS

Suomen ympäristökeskus teki vuonna 2009 kokonaisselvityksen valtion ja kuntien öljyntorjuntavalmiuden kehittämisestä 2009–2018. Selvityksen taustalla oli valtioneuvoston vuonna 2009 antama selonteko Itämeren haasteista ja Itämeri-politiikasta. Selonteko käsitti joukon toimenpiteitä ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden parantamiseksi. Kokonaisselvitys päivitettiin vuonna 2015.

Päivitetyn selvityksen ehdotusten mukaisesti tässä toimenpiteessä laaditaan strateginen ohjelma alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjuntavalmiuden edelleen kehittämiseksi. Ohjelman laatiminen aloitetaan 2016. Valmistelussa hyödynnetään vuonna 2014 perustetun Öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan neuvottelukunnan asiantuntemusta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV suositteli tuloksellisuustarkastuskertomuksessaan 2/2014 ”Suomenlahden alusöljyvahinkojen hallinta ja vastuut”, että strategiassa tulisi esittää päätöksenteon tueksi arviot seuraavista asioista: nykyisen 30 000 tonnin torjuntatavoitteen relevanttius tavoitteena, varautumiskustannukset, mahdollisen öljyvahingon kokonaiskustannusskenaariot, erilaisten keinojen kustannustehokkuus investointiharkinnan perusteena, naapurivaltioiden todellinen torjuntavalmius sekä torjunnan pullonkaulat. Lisäksi VTV suositteli, että kansallista alusöljyvahinkojen valmiussuunnitelmaa tulisi kehittää sisällöllisesti siten, että määriteltäisiin esimerkiksi suojeltavien kohteiden tärkeysjärjestys ja torjunnan lopettamisen kriteerit. Nämä suositukset tullaan huomioimaan torjuntavalmiuden kehittämisen strategista ohjelmaa laadittaessa.


AIKATAULU

2016–2019


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

VNP StrategiaToggle