Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Itämeren vedenalainen ääniympäristön kartoitusohjelma BIAS-hanke kartoitti Itämeren vedenalaista ääniympäristöä. Lajikohtaiset aikaan ja paikkaan sidotut meluhaittatasot ovat vielä selvittämättä, joten selvitystoimia jatketaan toimenpideohjelmassa 2022–2027 toimenpiteessä ”Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen rajoittaminen (TPO2022 MELU1)”.

KUVAUS

Veneily ja muu moottoroitu toiminta ovat merkittäviä vedenalaisen ja -päällisen melun lähteitä. Joskus ihmisen ympäristöstä piittaamaton toiminta johtuu välinpitämättömyydestä, mutta vedenalaisen melun tapauksessa usein myös tiedon puutteesta.

Toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa kerätään tietoa ihmisen aiheuttaman vedenalaisen ja päällisen melun tasosta suhteessa luonnollisten äänien tasoon. Toisessa vaiheessa arvioidaan lajikohtainen aikaan ja paikkaan liittyvä haitta. Selvitystyön pohjalta ja mikäli tieto melun vaikutuksista merieliöstöön niin edellyttää, kerättyä tietoa käytetään hyväksi suunniteltaessa toimia melun vähentämiseksi merialueella. Käytettäviä toimia voivat olla tiedotuskampanja melun vaikutuksista ja vähentämiskeinoista. Muita toimia voisivat olla melulle herkkien alueiden alueelliset käyttösuositukset ja – rajoitukset sekä teknisten ohjeistusten laatiminen liittyen esimerkiksi veneisiin tai niiden nopeusrajoituksiin melun vähentämiseksi.


AIKATAULU

Selvitystyö: 2016–2018
Toimenpiteiden toteutus: 2016–2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Itämeren vedenalainen äänimaailma (BIAS)Toggle
Vedenalaisen melun vaikutusalueiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin ja haitallisten vaikutusten vähentäminen.Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. selvitetään kaupunkien vedenalaista melutilannetta, tunnistetaan vedenalaiselle melulle herkkiä kohteita ja valmistellaan jatkotoimenpiteitä vedenalaisen melun vähentämiseksi (toimenpiteet 46.-49.), tehdään esitys liikennevirastolle ja/tai ELY-keskuksille vesiliikenteen nopeusrajoituksista (toimenpide 65.) sekä lisäksi opastetaan kuluttajia ja toteutetaan viestintäkampanjoita, järjestetään tempauksia, talkoita ja retkiä sekä osallistetaan kaupunkilaisia ja asukasyhdisstyksiä (toimenpiteet 98., 104., 108.) (Itämerihaaste).Toggle