Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteen tavoitteet eivät täysin toteutuneet, joten sen toimia jatketaan toimenpideohjelman 2022–2027 kaudella toimenpiteissä ”Suojelualueverkoston laajentaminen meriluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi (TPO2022-LUONTO1)” ja ”Merellisten suojelualueiden suojelun tehokkuuden parantaminen (TPO2022-LUONTO2)”. Lisäksi osa toimenpiteen toimista toteutetaan BIODIVERSEA-hankkeen yhteydessä.

KUVAUS

Osatoimenpide 1)
Suojelualueiden sisällä tapahtuva ihmistoiminta, kuten veneily, kalastus, virkistyskäyttö tai laivaliikenne voi aiheuttaa monenlaista häiriötä lajeille, esimerkiksi pesimälinnustolle, lajien elinolosuhteille ja luontotyypeille, (luontodirektiivin I liitteen luontotyypit ja HELCOM HUB -luontotyypit). Häiriöitä ovat mm. vedenalainen ja –päällinen, visuaalinen häiriö, rantautuminen sekä leiriytyminen. Suojelutavoitteiden toteutumisen kannalta tarpeellisia rajoituksia esimerkiksi edellä mainittuihin toimintoihin voidaan sisällyttää suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmiin ottaen kuitenkin huomioon merenkulun turvallisuusnäkökohdat, kuten nopeusrajoitukset ja väylänhoitoon liittyvät tarpeet. Alueilla tapahtuvaa liikkumista voidaan ohjata tai rajoittaa järjestyssääntöön otettavilla rajoituksilla. Toimenpiteessä otetaan käyttöön ajallisia ja/tai alueellisia rajoituksia merellisillä suojelualueilla tavoitteena merilajien ja meriluontotyyppien tilan ja elinolosuhteiden parantaminen. Suojelualueen uusista rajoituksista laaditaan tiedotuskampanja, jolla viestitään muutoksista sekä niiden perusteista ja vaikutuksista.

Osatoimenpide 2)
Yksityisten suojelualueiden suojelutehokkuutta ja samalla koko merialuesuojeluverkoston toimivuutta ja tehokkuutta sekä suojelualueverkoston sisäistä vuorovaikutusta arvioidaan analysoimalla rauhoitusmääräystietoja sekä niihin liittyvää paikkatietoa yhdessä paineselvitysten kanssa. Rauhoitusmääräyksien kokoaminen mahdollistaa myös paremman viestinnän kullakin alueella sallituista ja rajoitetuista tai kielletyistä toimista. Toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa kaikkien merellisten yksityisten luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräykset kootaan sähköiseen tietokantaan siten, että myös alueita koskeva paikkatieto sisältyy aineistoon. Seuraavissa vaiheissa aineistoa käytetään suojelutehokkuuden analysoimiseksi ja viimeisessä vaiheessa viestitään alueella sallituista ja rajoitetuista toimista.

Osatoimenpide 3)
Tehdään päätökset merikansallispuistojen täydentämismahdollisuuksista Metsähallituksen tekemän arvioinnin perustella


AIKATAULU

Jatkuvaa vuodesta 2016 alkaen


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Merialuesuojelun  tehostaminen  ja  huomioon  ottaminen  merialuesuunnittelussa (Tila2)Toggle
CoastNet LIFE (Rannikko-LIFE)Toggle
Saumaton Perämeri (SEAmBOTH)Toggle