Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Meriavain hankkeessa (https://www.metsa.fi/projekti/meriavain/) tuotettiin tietoa Suomen merialueella esiintyvien avainluontotyyppien sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta (https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Muut/Meriavain.pdf). Hankkeessa tuotettu tieto vahvistaa muun muassa meren kestävän käytön edellyttämää tietopohjaa, jota tarvitaan merialuesuunnittelussa ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamisessa. Moni toimenpideohjelmakauden 2022–2027 luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja ennallistamiseen kohdistuva toimenpide jatkaa tulevaisuudessa vedenalaisten luontotyyppien suojelua.

KUVAUS

Toimenpiteellä pyritään suojelemaan ekosysteemien toiminnallisuuden ja ekosysteemipalvelujen kannalta tärkeät – tässä avainelinympäristöiksi kutsutut – elinympäristöt. Se tehdään parantamalla avainelinympäristöihin liittyvää tietoperustaa ja edistämällä näiden elinympäristöjen huomioimista suojelualueverkoston täydentämisessä, kaavoituksessa ja vesi- ja ympäristölupamenettelyissä.
Kalojen lisääntymisalueet, rakkolevä- ja punaleväyhteisöt tai meriajokasniityt ovat ekosysteemien toiminnallisuuden ja ekosysteemipalveluiden kannalta keskeisiä avainelinympäristöjä. Avainelinympäristöjen tilan heikentymisellä on muita elinympäristöjä suurempia heijastevaikutuksia muualle ekosysteemiin ja ekosysteemipalveluihin.

Erilaiset vesi- tai maa-alueella toteutettavat toimenpiteet saattavat vaarantaa ja muuttaa vahingollisesti merellä esiintyviä vedenalaisia avainelinympäristöjä. Vesilain mukaan vesitaloushankkeista ei saa aiheutua luonnon tai sen toiminnan vahingollista muuttumista tai vesistön tilan huononemista eikä vahinkoa tai haittaa kalakannoille. Ympäristönsuojelulailla säädellään aktiviteettejä, jotka voivat aiheuttaa sellaista pilaantumista, jonka seurauksena syntyy esimerkiksi haittaa luonnolle ja sen toiminnoille. Vesiympäristölle ja -luonnolle haittaa aiheuttavia ihmistoimintoja säännellään vesi- ja ympäristölain mukaisilla lupamenettelyillä. Merellisten avainelinympäristöjen esiintymisalueista on saatavilla riittämättömästi tietoa tai tieto ei ole aina käyttökelpoisessa muodossa. Jotta avainelinympäristöjen suojelua voitaisiin tehostaa, tulisi niitä koskevaa tietoa lisätä ja tieto saattaa kaavoitus- ja lupaviranomaisten saataville ja käyttökelpoiseen muotoon.

Toimenpiteellä tuotetaan VELMU-ohjelmassa tietoa toiminnallisesti ja ekosysteemipalvelujen kannalta tärkeiden vedenalaisten avainelinympäristöjen esiintymisestä ja saatetaan tieto saataville käyttökelpoisessa muodossa vesi- ja ympäristölupia myöntäville tahoille. Avainelinympäristöt tulee esittää paikkatietona karttapalvelussa. Tätä toimenpidettä varten tulee VELMU-ohjelmaa jatkaa myös vuoden 2015 jälkeen.
Tiedontuotannosta ja -järjestämisestä on hyötyä myös kaavoituksessa ja merialuesuunnittelussa. Toimenpiteessä tulee lisäksi selvittää, miten avainelinympäristöjen turvaamiseen liittyvät tavoitteet nykyisellään huomioidaan vesi- ja ympäristöluvissa, ovatko lupaehdot niiden kannalta riittäviä. Tarpeen mukaan vesi- ja ympäristölupien myöntämiseen liittyviä ohjeistuksia tai lainsäädäntöä muutetaan avainelinympäristöt huomioiviksi.


AIKATAULU

2016-2020


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

KvarkenFladaToggle
Vedenalaiset avainelinympäristöt ja niiden ekosysteemipalvelut (Meriavain)Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. täydennetään tietoa vedenalaisista luontotyypeistä ja meriekosysteemin tilaa indikoivista lajeista ja tuotetaan niistä paikkatietoa (toimenpide 72.) ja otetaan saariston ja merialueen ekologisesti arvokkaat alueet suojelun piiriin (toimenpide 75.) (Itämerihaaste).Toggle
ECOnnectToggle
Elävä Itämeri -hankeToggle