Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Suomen merialuesuunnitelmat valmistuivat vuonna 2020. Niissä huomioitiin suojelualueiden suojelutavoitteet. Lisäksi VELMUn alaisuudessa tuotettiin ja kerättiin yhteen tieto Suomen ekologisesti merkittävistä vedenalaisista meriluontoalueista (ns. EMMA-alueet) merialuesuunnittelijoiden ja muiden alan asiantuntijoiden käytettäväksi.

KUVAUS

Merialuesuunnitteludirektiivin kansallisessa täytäntöönpanossa otetaan huomioon muun muassa merialueen luonnonsuojelun tavoitteet.
Suojelualueiden perustamistavoitteet on otettava huomioon myös suojelualueen ulkopuolisessa merialueen käytössä ja toiminnassa siten, että suojelualueen ulkopuolinen toiminta ei haittaa suojelualuetta ja sen suojelutavoitteiden saavuttamista.

Toimenpiteessä:
– jatketaan VELMU-ohjelmaa vuoden 2015 jälkeen, jotta merialuesuunnittelun pohjaksi saadaan entistä tarkempaa ja kattavampaa tietoa vedenalaisen luonnon monimuotoisuudesta,
– suojelualueiden suojelutavoitteet sekä suojeltavat lajit ja luontotyypit ja niiden esiintymät huomioidaan laadittaessa merialuesuunnitelmia.


AIKATAULU

2016–2018


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

VELMU 2 -vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaToggle
Merialuesuojelun  tehostaminen  ja  huomioon  ottaminen  merialuesuunnittelussa (Tila-2)Toggle
Merialuesuunnittelun lähtötiedot- ja koordinaatiohanke (Suunnittelu-1)Toggle
Merialueen tulevaisuusskenaarioiden selvittäminen merialuesuunnittelun tarpeisiin (Suunnittelu-2)Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. täydennetään tietoa vedenalaisista luontotyypeistä ja meriekosysteemin tilaa indikoivista lajeista ja tuotetaan niistä paikkatietoa (toimenpide 72.) ja otetaan saariston ja merialueen ekologisesti arvokkaat alueet suojelun piiriin (toimenpide 75.) (Itämerihaaste).Toggle
Kestävän sinisen kasvun alueelliset vuorovaikutteiset muutosfoorumit -hanke (Suunnittelu-3)Toggle