Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpide on edistänyt esimerkiksi lannan ja jätevedenpuhdistamojen liet¬teen sisältämien ravinteiden hyödyntämistä ja käyttöä sekä lisännyt ravinneneutraaliuskä¬sitteen tunnettavuutta mm. Ranku-hankkeen kautta. Toteutuneita investointeja ovat mm. Biolan Oy:n turpeettomien kasvualustojen tuotantolaitos Eurassa, Napapiirin energia ja vesi Oy:n jätevedenpuhdistamolietteiden ravinteiden kierrätyksen PAKU-polttolaitos Rovaniemellä, Gasum Oy:n biokaasulaitoksen rejektiveden typen talteenotto ammoniakkivetenä Turussa. Toimenpide on päättynyt, mutta jatkossa ravinteiden kierrätystä edistetään mm. ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätysohjelman sekä maa- ja metsätalousministeriön Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman kautta. Lisäksi lannan ravinteiden kierrätystä jatketaan toimenpiteen ”Lannan ravinteiden kierrätyksen edistäminen osana biokaasun tuotantoa (TPO2022-REHEV3)” kautta.

KUVAUS

Fosfori ja typpi ovat ravinnontuotannon kannalta keskeisiä ravinteita. Fosfori on rajallinen luonnonvara, jonka hyödynnettävissä oleva määrä vähenee jatkuvasti. Typpilannoitteiden valmistaminen puolestaan kuluttaa suuria määriä energiaa. Osa kierrätettävissä olevista ravinteista, kuten lannan sisältämä fosfori ja typpi, kerätään talteen ja hyödynnetään uudelleen, mutta suuri osa karkaa edelleen vesistöihin (fosfori ja typpi) ja ilmaan (typpi).

Ihmistoiminnan seurauksena syntyy runsaasti eloperäisiä aineksia kuten kotieläinten lantaa, jätevedenpuhdistamoiden lietettä, erilaisia kasvibiomassoja ja ruokajätettä mm. kotitalouksista. Huomattava osa näiden ainesten sisältämistä ravinteista jää hyödyntämättä tai ne käytetään tehottomasti. Ravinteet tulisi kerätä talteen, hyödyntää ja kierrättää mahdollisimman hyvin, koska siten voidaan vähentää uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä (fosfori), säästää keinolannoitteiden valmistukseen tarvittavaa energiaa (typpi) ja lisätä ravinneomavaraisuutta. Ravinteiden käytön tehostaminen ja kierrätys on oleellista ennen kaikkea vesiensuojelun kannalta, koska se vähentää vesiin joutuvaa ravinnekuormitusta ja rehevöitymistä. Ravinteiden käytön tehostaminen ja kierrätys edellyttää osallistumista ja sitoutumista kaikilta toimijatahoilta, yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksittäisiltä kansalaisilta.

Tämä toimenpiteen tavoitteina on:

1. Tehostaa maataloudessa käytettävien ravinteiden kierrätystä mm. Maatalouden ravinteet hyötykäyttöön -hankkeen toimin, erityisesti lannan ravinteiden hyötykäyttöä ja vähentää samalla keinolannoitteiden tarvetta. Kotieläinkeskittymissä syntyvät ravinteet hyödynnetään optimaalisesti mm. kehittämällä yhteistyötä kotieläintilojen ja kasvinviljely-tilojen välillä. Tähän pyritään neuvonnan, koulutuksen ja lannan prosessointiin liittyvien investointien ja kehittämis- ja yhteistyöhankkeiden sekä uusia teknologioita ja toimintatapoja kehittävien kokeilu- ja demonstraatiohankkeiden avulla.

2. Edistää ravinteiden kierrätystä ja ravinneneutraaliutta tavoittelevien hankkeiden ja toimien toteutumista, parantaa ravinneneutraalisuuskäsitteen tunnettavuutta ja painottaa ravinteiden kierrätyksen merkitystä erityisesti meren tilan parantumisen kannalta. Toimenpiteessä aktivoidaan kohdealueen kuntia ja muita alueellisia yksiköitä sekä yrityksiä tehostamaan orgaanisten ravinteiden kierrättämistä ja hyödyntämistä turvallisesti sekä mahdollisimman lähellä syntypaikkaansa.


AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Ravinneneutraali toiminta kunnan käytännöksi (RANKU 3)Toggle
Elintarvikeprosessien erilleen kerättyjen sivujakeiden hyödyntäminen (Sivukierto)Toggle
Hyvän sadon kierrätyslannoitus (HYKERRYS 2)Toggle
Pyrolyysituotteet lietelannan ravinnearvon turvaajina (PYSTI)Toggle
Jätevesien ravinteet kiertoon turvallisesti ja tehokkaasti (NORMA)Toggle
Hiiltämällä jätevesilietteen ravinteet kiertoon (Lietehiili)Toggle
Lara laaturavinnehanke – kansallinen laatujärjestelmä kierrätyspohjaisista materiaaleista tuotetuille lannoitevalmisteilleToggle
Alueellinen biokiertomalli ravinnekierrätyksen tehostamiseksi (Biokierto)Toggle
Typen ja fosforin talteenotto nestemäisistä jätteistä (NPharvest)Toggle
Kierrätysravinnepohjaisten lannoitevalmisteiden kehittäminen ja käyttökokeilut (Sivuvirtaravinne)Toggle
Yhdyskuntien jätevesikäsittelyprosessien kehittäminen osaksi biokaasulaitoksiin perustuvia kaupunkien ravinteita kierrättäviä kiertotalouskeskuksia (Proravinne)Toggle
Resurssikontti -tuotteita jätevedestäToggle
Nestemäisten kierrätysravinteiden käyttö maataloudessa (Nesteravinne)Toggle
Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi–hankeToggle
Maatilan biolannoitekierto (Maa-Bio)Toggle
Toteutettavuustutkimus järviruo’on laajamittaisesta hyötykäytöstä ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden käyttöönToggle
Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshankeToggle
Maatalouden ravinteiden hyötykäyttöToggle
Biomassoista peräisin olevien kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotantoToggle
Tuotantoeläinten lantojen hyötykäyttö kierrättämällä: kuivikkeena, polttokaasuna ja lannoiterakeenaToggle
Kierrätyslannoitteita kananlannasta innovatiivisella kuivauskonseptilla (KIEKU) – toteutettavuustutkimusToggle
Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua (MOSKU)Toggle
Maa- ja metsätaloudessa sekä yhdyskunnissa muodostuvien nestemäisten rejektien sisältämän typen talteenotto ja tuotteistaminen ravinneliuokseksi Envistone -menetelmälläToggle
Demotehdas –konsepti, Rakeistus OyToggle
Demotehdas –konsepti, SFTec OyToggle
Hevosvoimia hevosenlannastaToggle
Hevosvoimia hevosenlannasta IIToggle
Ravinnekuitu – Metsäteollisuuden kuitupitoisten sivutuotteiden viljelykokeetToggle
DTS-menetelmä – orgaanisen jätteen kompostointiToggle
Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen ravinteiden tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla (Kiertoravinne)Toggle
Lannanpuhdistus Viljakainen Oy – tehokas strippausToggle
Lietteen ravinnekierrätys sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmälläToggle
Biotalouden ravinnekierron optimointi (Biotrio)Toggle
Mädätysjäännöksen ravinteiden jatkojalostus ja tuotteistus Emomyllyn biokaasulaitokselle (RavinneEmo)Toggle
Hevosenlannan hyötykäyttö- hanke (HELMET)Toggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 jatketaan ravinneneutraalisuuden ja päästöjen kompensoimisen edistämistä kaupunkien toiminnoissa (Itämerihaaste)Toggle
Maatalouden sivutuotteiden ja vesistömassojen ravinteiden tuotteistus (MaVe-tuote)Toggle
Lannan ja orgaanisten lannoitteiden arvon optimointi lohkotasolla (LaPaMa )Toggle
Digitaaliset välineet käyttöön ravinnekierrätyksen edistämiseksi maatiloilla (DigiRaki)Toggle
Resurssikontti, Tuotteita jätevedestä – jatkohankeToggle
Jätevedenpuhdistamojen lietteiden tuotteistaminen (RAVITA)Toggle
Jätevedenpuhdistamojen lietteiden tuotteistaminen (PAKU)Toggle
Sustainable BiogasToggle