Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Laivaliikenteen ympäristövaikutuksia selvittävässä hankkeessa rakennettiin mm. melupäästöjä mallintava työkalu, jota voidaan myös hyödyntää laivojen vedenalaisen melun rajoituksia laadittaessa. Kansainvälisen merenkulkujärjestö IMOn vedenalaista melua koskevan ohjeistuksen päivitystyö saatiin viimeisteltyä SDC (Ship Design and Construction) -alakomitean 9. istunnossa tammikuussa 2023, josta päivitetty ohjeistus lähetettiin meriympäristökomitea MEPC:n 80. istuntoon hyväksyttäväksi. Suomi osallistui aktiivisesti ohjesäännön päivittämiseen, joten toimenpide on toteutunut suunnitellusti. Työtä jatketaan toimenpideohjelman 2022–2027 kaudella toimenpiteessä ”Vedenalaisen melun alueellinen ja/tai ajallinen rajoittaminen (TPO2022-MELU1)”.

KUVAUS

Jatkuvasti lisääntyvä laivaliikenne Itämerellä lisää myös vedenalaisen melun määrää. Laivojen potkurimelu on jatkuvaa matalataajuista melua, joka saattaa aiheuttaa vesieliöille muun muassa fysiologista stressiä ja häiritä niiden suunnistamista ja lajien välistä viestintää.

Toimenpiteen tavoitteena on edistää kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa laadittujen kauppamerenkulun vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien ohjesääntöjen toimeenpanoa ja edelleen kehittämistä. Tarkoituksena on huomioida IMO:n asettamat tavoitteet ja määräykset laivojen moottoreiden, potkureiden ja runkojen aiheuttaman melun vähentämiseksi kansallisessa lainsäädännössä.


AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Sustainable shipping & Environment in the Baltic Sea area (BONUS SHEBA)Toggle