TOIMENPITEEN EDISTYMINEN

Toteutus alkanut


KUVAUS

Jatkuvasti lisääntyvä laivaliikenne Itämerellä lisää myös vedenalaisen melun määrää. Laivojen potkurimelu on jatkuvaa matalataajuista melua, joka saattaa aiheuttaa vesieliöille muun muassa fysiologista stressiä ja häiritä niiden suunnistamista ja lajien välistä viestintää.

Toimenpiteen tavoitteena on edistää kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa laadittujen kauppamerenkulun vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien ohjesääntöjen toimeenpanoa ja edelleen kehittämistä. Tarkoituksena on huomioida IMO:n asettamat tavoitteet ja määräykset laivojen moottoreiden, potkureiden ja runkojen aiheuttaman melun vähentämiseksi kansallisessa lainsäädännössä.


AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Sustainable shipping & Environment in the Baltic Sea area (BONUS SHEBA)Toggle