Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Meriharjukselle laadittiin käyttö- ja hoitosuunnitelma, jossa tunnistettiin keskeiset tietopuutteet meriharjuskantojen hoidon järjestämisen kannalta. Myös Iin Krunnien viljelykanta tuottaa poikasia tuki-istutuksiin toimenpideohjelmakaudella 2022–2027. Työtä jatketaan toimenpiteessä ”Meriharjuksen suojelu (TPO2022-KALAT2)”.

KUVAUS

Harvalukuiset populaatiot pyritään saamaan laitosviljelyyn kannan lisäämiseksi ja säilyttämiseksi, sekä tekemään kannan palauttamiseen tähtääviä tukiistutuksia yhdessä asianmukaisten alueellisten kalastuksensäätely- ja vesien-hoitotoimenpiteiden kanssa. Merellisten harjuskantojen tila on niin huono, etteivät muut toimet ehdi tehota. Ainutlaatuisten meriharjuskantojen pelastamiseksi kantojen geneettinen materiaali on ensisijaisesti saatava talteen ja viljelyyn sekä tuki-istutuksin ylläpidettyä kantaa kunnes lisääntymisalueiden ympäristönlaatu saadaan parannettua tai kantoihin kohdistuvat paineet poistettua. Ennen alueellisia istutuksia olisi hyvä selvittää syyt, miksi luontainen lisääntyminen puuttuu alueelta. On myös tarpeen selvittää mahdollisuuksia ennallistaa ja kunnostaa meriharjuksen lisääntymisalueita. Alueellisilla kalastusrajoituksilla voidaan suojella erittäin paikallisia kantoja niillä alueilla, joilla meriharjusta vielä esiintyy, myös merestä jokiin kudulle nousevia kantoja. Samoin on varmistettava, etteivät istukkaat tule heti syödyksi paikallisten petojen toimesta. On myös huolehdittava vedenlaadullisesta riittävyydestä niissä joissa, mihin harjus merestä nousee kudulle (vesienhoitotoimenpide).


AIKATAULU

Vuodesta 2014 eteenpäin


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Meriharjuksen hoitosuunnitelmaToggle