Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteessä laadittiin ohje ”Merihiekan ja merenalaisten mineraalivarantojen kestävä käyttö”. Se sisältää hyviä käytäntöjä merenpohjan hiekka- ja mineraalivarantojen kestävän käytön edistämiseksi ja toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi sekä aiheeseen liittyviä tutkimus- ja selvitystarpeita. Toimenpiteen työtä jatketaan hankkeessa, jossa tarkastellaan merenpohjan mineraalien kaivostoimintaa koskevaa lainsäädäntöä.

KUVAUS

Keskeisimpinä ongelmina merihiekan ja soran nostossa pidetään yleisesti ottotoiminnan aiheuttamaa rantojen eroosiovaaraa sekä kalataloudelle aiheutuvia haittoja. Merihiekan ja soranoton seurauksena pohjan pinnanmuodot muuttuvat. Vaikutusten laajuus ja kestoaika riippuvat ottomenetelmästä sekä alueen erityispiirteistä. Merenpohjan topografian muutokset vaikuttavat myös virtauksiin ja vaikutukset voivat heijastua nostoalueen ulkopuolelle. Tässä toimenpiteessä kehitetään maa- ja merialueiden käytön lainsäädäntöä, suunnittelua ja tutkimusta maa-ainesten kestävän käytön tueksi. Lisäksi laaditaan Suomen Itämeren toimintaohjelman mukaisesti maamme rannikkoalueet kattava merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelma toiminnasta aiheutuvien haittojen hallitsemiseksi.


AIKATAULU

Valmistelu: 2016–2018
Toteutus: alkaen 2019


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Merialueen kiviaineksen ja mineraalien kestävän käytön työryhmä (”Merihiekkatyöryhmä”)Toggle