Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteessä laadittiin Aluskemikaalivahingon ympäristövaikutusten seuranta ja vaikutusten arviointi -raportti, joka on erityisesti tarkoitettu viranomaistahoille ja tutkimuslaitoksille, jotka ovat vastuussa ympäristöseurannan suunnittelusta ja täytäntöönpanosta äkillisen aluskemikaalivahingon jälkeen. Raportti edistää varautumista aluskemikaalivahingon ympäristövaikutusten seurantaan ja arviointiin aluskemikaalivahingon sattuessa Itämeren alueella.

KUVAUS

Itämerellä kuljetettavien kemikaalien kirjo on suuri ja myös vuosittain kuljetettavat määrät vaihtelevat suuresti kemikaalista riippuen. Suomen kansallinen toimintasuunnitelma Itämerellä tapahtuvien öljyvahinkojen ekologisten seurausten osalta valmistui vuonna 2012. Samantyyppinen kansallinen toimintasuunnitelma tarvitaan myös Itämerellä tapahtuvien alusten kemikaalivahinkojen varalta. Suomen ympäristökeskus laati vuonna 2015 asiaa koskevan esiselvityksen ”Itämerellä tapahtuvien aluskemikaalivahinkojen ekologisista seurauksista (ITKU)”.

Esiselvityksen mukaisesti tämän toimenpiteen myötä luotaisiin toimintasuunnitelma järjestelmälle, joka välittömästi onnettomuuden tapahduttua mahdollistaa mm.:
– ekologisten seurausten selvittämisestä vastaavan ryhmän nopean järjestäytymisen,
– mereen päätyneiden kemikaalien haitallisuus- ja määrätiedon saamisen,
– luotettavan alustavan tilanne-/riskiarvion muodostamisen,
– tarvittavien toimenpiteiden mm. seurannan ja perustilan selvittämisen käynnistämisen,
– jatkotoimien tarpeen arvioinnin ja tarvittaessa niiden suunnittelun

Kansallisen toimintasuunnitelman laatimisen arvioidaan kestävän noin kaksi vuotta ja tapahtuvan vuosina 2016–17. Alustavasti on arvioitu hankkeen toteuttamiskustannusten olevan yhteensä noin 280 000€ vuosina 2016–17.


AIKATAULU

2016–2017


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Aluskemikaalivahingon ekologisten vaikutusten monitorointiohjeistus Itämerelle ja Arktisille vesille (EKOMON)Toggle