Uusien toimenpiteiden kohdistuminen meriympäristön tilan kuvaajiin:

Luonnon monimuotoisuus

Toimenpide
Ravinteiden kierrätyksen tehostaminen Tutustu tarkemmin
Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän kehittäminen ja täysimääräinen hyödyntäminen Tutustu tarkemmin
Itämeren alueella tuotetusta raaka-aineesta valmistetun kalanrehun käyttöönoton edistäminen ja särkikalojen käytön lisääminen ihmisravintona Tutustu tarkemmin
Mereen laskevien virtavesien herkkien eliölajien elinympäristöjen parantaminen Tutustu tarkemmin
Itämeren sisäisten ravinnevarastojen merkitys ja vähentämismahdollisuudet Tutustu tarkemmin
Suomi osallistuu edelleen HELCOM-yhteistyössä neuvotteluihin Itämeren nimeämiseksi alusten typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi (NECA) kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Nesteytetyn maakaasun käytön edistäminen alusten polttoaineena ja tarvittavan infrastruktuurin rakentamisesta huolehtiminen Tutustu tarkemmin
Selvitys rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksista ja tarpeesta Tutustu tarkemmin
Meriharjuksen suojelu Tutustu tarkemmin
Laaja yleisselvitys, tavoitteen asettaminen ja toimenpiteet meren roskaantumisen vähentämiseksi Tutustu tarkemmin
Laivojen vedenalaisen melun vähentämiseen tähtäävien päätösten edistäminen kansainvälisessä merenkulkujärjestössä Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen rakentamisen aiheuttaman impulsiivisen melun vähentäminen Tutustu tarkemmin
Vedenalaisen melun tuottamisen vähentäminen Tutustu tarkemmin
Ruoppausten haitallisten vaikutusten vähentäminen Tutustu tarkemmin
Valtakunnallisen merihiekan ja kiviainesten ottosuunnitelman laatiminen Tutustu tarkemmin
Rannikkoalueen paikalliset virtausolosuhteiden parannustoimet Tutustu tarkemmin
Merellisten suojelualueiden sisällyttäminen merialuesuunnitelmiin Tutustu tarkemmin
Suojelun tehostaminen merellisillä suojelualueilla Tutustu tarkemmin
Uhanalaisten lajien ja luontotyyppien toimenpideohjelmat Tutustu tarkemmin
Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu Tutustu tarkemmin
Itämerennorpan suojeluun liittyvien hoitotoimenpiteiden laatiminen ja toteutus Tutustu tarkemmin
Merenhoidon tavoitteisiin ja toimenpiteisiin liittyvä viestintä Tutustu tarkemmin