Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

IMO päätti Itämeren nimeämisestä typenoksidipäästöjen valvonta-alueeksi (NECA) vuonna 2016 ja uusiin aluksiin sovellettava 80 % päästövähennysvaatimus astui voimaan vuonna 2021. Päätöksen seurauksena alusten typpioksidien päästöt tulevat vähenemään pieneen osaan nykyisestä aluskannan uusiutuessa seuraavan 30 vuoden aikana.

KUVAUS

Merenkulun kansainvälisen luonteen vuoksi Suomella on lähtökohtana, että laivoja ja niiden päästöjä koskeva sääntely tulee valmistaa Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Näin on myös linjattu Suomen meriliiken-nestrategiassa vuosille 2014–2022.

Toimenpiteessä haetaan Itämerelle typenoksidipäästöjen valvonta-alue -statusta IMO MARPOL -yleissopimuksen liitteen VI määrittelemällä tavalla. Tämän jälkeen yhteisesti sovitun voimaantulopäivämäärän jälkeen rakennetuilta uusilta aluksilta edellytetään 80 %:n typenoksidipäästöjen vähennystä. Laivaliikenteen osuus Itämereen päätyvästä typpikuormasta on 2–3 %:n luokkaa. Tämä osuus tulee NECA:n myötä pienentymään 0.4–0.6 %:iin. Tämä auttaa osaltaan hillitsemään rehevöitymistä, koska levien kasvu erityisesti Suomenlahdella on typen rajoittamaa.

Itämeren ja Pohjanmeren maiden koordinaatio NECA-asiassa on tärkeää. Itämeren ja Pohjanmeren nimeämisellä samanaikaisesti NECA-alueiksi IMO:ssa parannetaan tasavertaisia kilpailuedellytyksiä ja saavutetaan suuremmat ympäristöhyödyt.


AIKATAULU

 


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

NECA asioita hoitaa Suomessa liikennehallinnon osalta liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Traficom

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Itämeren nimeäminen typenoksidien rajoitusalueeksi (NECA) Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO)Toggle