TOIMENPITEEN EDISTYMINEN

Toteutettu


KUVAUS

Merenkulun kansainvälisen luonteen vuoksi Suomella on lähtökohtana, että laivoja ja niiden päästöjä koskeva sääntely tulee valmistaa Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Näin on myös linjattu Suomen meriliiken-nestrategiassa vuosille 2014–2022.

Toimenpiteessä haetaan Itämerelle typenoksidipäästöjen valvonta-alue -statusta IMO MARPOL -yleissopimuksen liitteen VI määrittelemällä tavalla. Tämän jälkeen yhteisesti sovitun voimaantulopäivämäärän jälkeen rakennetuilta uusilta aluksilta edellytetään 80 %:n typenoksidipäästöjen vähennystä. Laivaliikenteen osuus Itämereen päätyvästä typpikuormasta on 2–3 %:n luokkaa. Tämä osuus tulee NECA:n myötä pienentymään 0.4–0.6 %:iin. Tämä auttaa osaltaan hillitsemään rehevöitymistä, koska levien kasvu erityisesti Suomenlahdella on typen rajoittamaa.

Itämeren ja Pohjanmeren maiden koordinaatio NECA-asiassa on tärkeää. Itämeren ja Pohjanmeren nimeämisellä samanaikaisesti NECA-alueiksi IMO:ssa parannetaan tasavertaisia kilpailuedellytyksiä ja saavutetaan suuremmat ympäristöhyödyt.


AIKATAULU

 


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

NECA asioita hoitaa Suomessa liikennehallinnon osalta liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Traficom

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Itämeren nimeäminen typenoksidien rajoitusalueeksi (NECA) Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä (IMO)Toggle