Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteen osana toteutettiin kattava arviointi ja julkaistiin raportti ”Rannikkolajien säätelyn tehostamismahdollisuudet ja -tarpeet Suomen rannikolla”. Työtä jatketaan toimenpideohjelman 2022–2027 kaudella toimenpiteessä ”Rannikkokalalajien hyvän tilan ja kestävän kalastuspaineen määrittely (TPO2022-KALAT1)”, jossa tarkennetaan indikaattoreita ja hyvän tilan määritelmiä kaupallisille rannikkolajeille.

KUVAUS

Vaikka tavoitteena on, että ahvenen, hauen, mateen, kampelan ja nahkiaisen populaatiot ovat turvallisten biologisten rajojen sisällä siten, että populaation ikä- ja kokojakauma kuvastaa kannan olevan hyvässä kunnossa, populaatioiden tilasta merialueellamme ei ole olemassa kattavaa kokonaiskuvaa.

Toimenpiteen ensimmäisessä vaiheessa laaditaan arvio olemassa olevien aineistojen ja tietämyksen perusteella rannikon ahvenen, hauen, mateen, kampelan ja nahkiaisen kantojen nykytilasta. Seuraavassa vaiheessa, mikäli arvion johdosta on perusteltua, tunnistetaan ja toteutetaan toimenpiteitä kannan säätelemiseksi esimerkiksi alueellisin rajoituksin.
Lisäksi toimenpiteessä on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia hyödyntää kuhan ja siian kalastuksen säätelyssä muita ratkaisuja kuin yleisimmin käytössä olevia verkon silmäkoko- ja alamittasäätelyä. Muita mahdollisia toimia olisivat esimerkiksi lisääntymisaikaiset tarkasti kohdennetut kalastusrajoitukset, eri pyyntimuotoihin liittyvät kohdennetut rajoitukset tai pyydysten selektiivisyyteen liittyvät uudet ratkaisut.


AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Selvitys rannikkolajien kalastuksen säätelyn tehostamismahdollisuuksista ja tarpeestaToggle