Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpiteen alla toteutetut kansalliset hankkeet ovat päättyneet, mutta toimenpide jatkuu toimenpideohjelmakauden 2022–2027 aikana aktiivisena vaikuttamisena EU:n ja kansallisella tasolla, jotta toimenpiteiden vaikuttavuus kasvaa.

KUVAUS

Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmä, neuvontatoimenpide sekä hanke- ja investointituet ovat osa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa vuosille 2014–2020. Uusi ympäristökorvausjärjestelmä otettiin käyttöön keväällä 2015 ja se on kehittynyt vesiensuojelun kannalta hyvään suuntaan mm. toimenpiteiden kohdentamisen ja neuvonnan osalta. Seuraavalle vuonna 2021 alkavalle ohjelmakaudelle järjestelmää tulisi kuitenkin vielä kehittää niin, että se tunnistaa ja ottaa toimenpiteistä saatavat vesiensuojeluhyödyt huomioon nykyistä paremmin toimenpiteiden kohdentamisessa ja korvaustasoissa.

Pitkällä tähtäimellä järjestelmän muuttaminen edellyttää vaikuttamista EU:n tasolla. Käytännössä EU-järjestelmän kehittämistä olisi tarpeen edistää EU:n muiden jäsenmaiden ja OECD:n yhteistyönä käyttäen hyväksi jäsenmaiden tutkimus- ja kokeilutoimintaa. Keskeistä on myös vaikuttaa komission maatalous- ja ympäristöosaston työryhmissä ja saada tukea parlamentin maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalta ja ympäristövaliokunnalta. Tavoitteena on saada toimenpiteet paremmin kohdistettua eniten kuormitusriskiä aiheuttaville peltolohkoille ilman hallinnollisen taakan lisääntymistä. Vuonna 2021 alkavalla ohjelmakaudella tulee mahdollistaa uusien ekosysteemipalveluiden tuottamiseen perustuvien toimenpiteiden laajamittainen kokeilu. Yksi potentiaalinen menettely on tarjouskilpailujärjestelmä, jonka toteuttamisedellytyksiä on Suomessa selvitetty TARVEKE-hankkeessa.


AIKATAULU

2016-2019


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM), maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

 

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen (LOHKO)Toggle
Lohkon ominaispiirteet huomioiva ravinnekuormitusmallinnus ja sen kehittäminen -jatkohanke (LOHKO II)Toggle
Maatalouden vesiensuojelutoimenpiteiden kohdentaminen vesiensuojelun kannalta riskiherkimmille peltolohkoille Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueilla (KOTOMA)Toggle