Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpide jatkuu toimenpideohjelmakaudella 2022–2027. Valmisteilla on hanke, jossa selvitetään pienruoppausten haitallisia vaikutuksia ja ratkaisuja niihin, sekä koetetaan ratkaista ilmoitus- ja lupaprosesseihin liittyviä pullonkauloja.

KUVAUS

Kehitetään edelleen tietojärjestelmiä (esimerkiksi VESTY) ruoppausten seurantaa ja valvontaa varten. Seurannassa ja valvonnassa hyödynnettäisiin paikkatietokantaa muun muassa vedenalaisiin lajeihin ja luontotyyppeihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin ja seurannan tehostamiseksi. Tietojärjestelmiä olisi kehitettävä siten, että ne tukisivat myös ruoppauksiin liittyvää valvontaa esimerkiksi mahdollistamalla ruoppausten vaikutusalueen pinta-alan arvioinnin. Edellä mainittua tietoa voitaisiin myös yhdistää toistuvaan ilmakuvaukseen. Tehdään arvio kaikkien ruoppausten alueellisesta yhteisvaikutuksesta meriympäristön tilaan. Ruoppausyrittäjiä tulee tiedottaa ruoppausten yhteisvaikutuksista ja ilmoituskäytännön tärkeydestä. Näillä toimenpiteillä ruoppausten alueellisten yhteisvaikutuksien seuranta ja lainsäädännön ja lupien noudattaminen tehostuisi. Tietoja on mahdollista hyödyntää myös ruoppauksia koskevien nykykäytäntöjen ja lainsäädännön kehittämistarpeiden arvioimisessa.


AIKATAULU

2016–2018


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Kestävä ruoppaus- ja läjitystoiminta -projektiToggle
Osana Helsingin ja Turun kolmatta Itämeri-toimenpideohjelmaa 2019-2023 mm. Turun kaupungin ja Turun Sataman ruoppausmassojen läjityksessä siirrytään meriläjityksistä vaihtoehtoisiin läjitysratkaisuihin (toimenpide 43.) (Itämerihaaste).Toggle