Toimenpiteen edistyminen

Toteutettu


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpidettä ei jatketa toimenpideohjelmassa 2022–2027, koska nesteytetyn LNG:n käyttö on edennyt ja sen käyttöä jatketaan edelleen liikennesektorin toimenpiteiden kautta.

KUVAUS

LNG: n (liquefied natural gas) käyttö polttoaineena on kustannustehokasta ja ympäristösyistä paras ratkaisu täyttää IMO:n MARPOL –yleissopimuksen VI liitteen rikkimääräykset. LNG:n käyttö vähentää myös muita haitallisia päästöjä kuten esim. typenoksidi- ja partikkelipäästöjä. Typenoksidipäästöjen väheneminen vähentää Itämerta rehevöittävää typpilaskeumaa. Myös meriliikenteen CO2-päästöt alenevat, jos palamattoman metaanipäästön osuus saadaan kuriin. Suomessa on jo kansallisesti merkittävästi edistetty LNG:n käyttöä ja sen edellyttämän infrastruktuurin rakentamista.

Tällä toimenpiteellä edistetään nesteytetyn maakaasun eli LNG:n käyttöä alusten polttoaineena kansallisen LNG toimenpideohjelman toteutuksen kautta. Varmistetaan, että LNG:n polttoainekäytön edellyttämä infrastruktuuri on rakennettu sekä maantieliikenteen että meriliikenteen tarpeisiin


AIKATAULU

2014–2025


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja Traficom, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

LNG-toimintaohjelmaToggle
Varustamoiden kaluston uusiminen LNG-käyttöisiksiToggle
Viking Linen LNG-aluksetToggle
Rajavartiolaitoksen hybridialusToggle
HybridijäänmurtajaToggle
LNG jakeluterminaalien rakentaminenToggle