Toimenpiteen edistyminen

Toteutus alkanut


TOIMENPITEEN TILA

Toimenpide on toteutettu öljysäiliöalusten öljylasti- ja muiden siirtojen osalta merenkulun ympäristönsuojelulakiin (1672/2009) tehdyillä muutoksilla. Sääntelyn Itämeri-yhteistyötä jatketaan myös toimenpideohjelmakauden 2022–2027 aikana edistämällä HELCOMin STS-suosituksen 28/3 uudistamista. Uudistamisen edellytys on kaikkien jäsenmaiden yksimielisyys asiassa.

KUVAUS

Suomen aluevesillä, talousvyöhykkeellä ja koko Itämerellä öljysäiliöalusten välinen lastin siirto (STS) suoritetaan yhteneväisin menetelmin ja sää- ja jäärajoituksin huomioiden toimenpiteeseen liittyvä suuri öljyonnettomuuden riski.

Selvitetään aiheutuuko MARPOL-yleissopimuksen liitteen I STS-siirtoja koskevan muutoksen voimaansaattamisesta tarve täydentää kansallista lainsäädäntöä liittyen STS-toimiin Suomen vesialueella.
Itämeri-yhteistyössä edistetään HELCOMin STS-suositus 28/3 uudistamista. Uudistamisen edellytys on kaikkien jäsenmaiden yksimielisyys asiassa. Ehdo-tus on ollut esillä HELCOM MARITIME-, RESPONSE- ja GREEN TEAM -työryhmissä.


AIKATAULU

2016-2021


VASTUUTAHOT JA YHTEYSHENKILÖT

Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), Traficom ja ympäristöministeriö (YM)

Toimenpiteen alla
toteutettavat työt ja hankkeet

Merenkulun ympäristönsuojelulain vaatimukset öljylastin siirrostaToggle
Öljyn lastinsiirtoalueiden nimeäminenToggle