OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouden kuormitukseen maan eri alueilla ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumista.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

LUKEn raportti Sopeutumisen tila 2017 kokoaa yhteen tutkimuksia ja tekee päätelmät mm. maatalouden kohtaamista haasteista ilmaston muuttuessa sekä haitallisten vaikutusten ajoittumisesta, pysyvyydestä ja alueellisesta jakautumisesta. Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO) -hankkeessa toteutettiin kansallinen sää- ja ilmastoriskiarviointi sekä laadittiin toimintamalli tulevien riskinarviointien toteuttamiseksi myös maataloudessa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Tutkimuslaitokset