OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokinta-menetelmiä sekä edistetään kalojen hyvää hoitoa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Rasioaqua on tuonut markkinoille Itämerirehun. Tämän lisäksi muiden kehitettyjen kalarehujen sekä ruokintamenetelmien avulla on mahdollistettu merkittävä kuormitusvähenemä. Kuormitusperusteisen ympäristöluvan käyttöönottoon merialueille on luotu toimintatavat ja kehitetty rehuja ominaiskuormituksen pienentämiseksi. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa on kehitetty teknologiaa ja tekoälyä sekä tilastollisia malleja mm. rehujen käytön optimointiin ja hävikin vähentämiseen.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Luonnonvarakeskus (LUKE), rehuteollisuus, Kalankasvattajat, yliopistot