OHJAUSKEINON KUVAUS

Varmistetaan happamien sulfaattimaiden ja niiden käytön vaikutusten sisällyttäminen valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjelmiin.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Happamien sulfaattimaiden strategian väliarviointi on valmistunut. Kartoituksen, ohjauskeinojen, tutkimuksen ja käytännön toimenpiteiden edistäminen on edennyt hyvin. Lisäpanostuksia tarvitaan mm. täsmäkartoituksiin, asian huomioon ottamiseen metsätalousalueilla, yhdyskuntarakentamisessa sekä vaikeimpien alueiden toimenpiteisiin. Strategian edistymistä seurattiin uudelleen 2022 ja tarpeita jatkotoimenpiteille tunnistettiin. Happamuuden torjunnan toimenpiteistä noin 50 % on toteutunut. Sulfaattimaiden yleiskartoitukset ovat edenneet hyvin, mutta muun muassa happamien sulfaattimaiden nurmien ja tilakohtaisen neuvonnan toteumaprosentit ovat alle 10.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)