OHJAUSKEINON KUVAUS

Lisätään tietopohjaa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä ja kehitetään niiden tilan indikaattoreita eri alojen yhteistyön avulla.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Useiden tutkimushankkeiden tuottaman tiedon pohjalta on laadittu ohjeistus E-luokan pohjavesialueiden luokittelua varten. Pohjavesialueiden E-luokittelun yhteydessä on kerätty tietoa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset, Metsähallitus, vesiensuojeluyhdistykset