OHJAUSKEINON KUVAUS

Kartoitetaan happamat sulfaattimaat ja näiden maiden aiheuttamat kuormitusriskit yhtenäisin menetelmin riittävän kattavasti ja täydennetään haittoihin liittyviä selvityksiä riittävän kokonaiskuvan saamiseksi.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen turvetuotantoalueilla on julkaistu opas, jonka tarkoituksena on edistää yhtenäisiä menetelmiä ja käytäntöjä tuotantoalueiden happamien sulfaattimaiden selvityksissä. Opasta voidaan myös hyödyntää muiden maankäyttömuotojen yhteydessä tehtävissä sulfaattimaaselvityksissä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)


YHTEISTYÖTAHOT

Geologian tutkimuskeskus (GTK), Toiminnanharjoittajat