OHJAUSKEINON KUVAUS

KEMERA-tukea suunnataan tarvittavassa määrin vesien­suojelu­rakenteiden, kuten laskeutus­­altaiden, virtaamansäädön, pintavalutuksen ja kosteikkojen suunnitteluun ja toteutukseen


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Kemera-hankkeissa tarkistetaan vesiensuojelurakenteiden riitävyyttä ja mitoitusta. Kemera rahoitusta myönnetään metsäluonnon hoitohankkeisiin, joista 85 % liittyy pienvesien kunnostukseen ja suojeluun.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Suomen metsäkeskus


YHTEISTYÖTAHOT

Luonnonvarakeskus (LUKE), Tapio Oy