OHJAUSKEINON KUVAUS

Järjestetään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Ympäristöministeriö on avustanut vuosittain neuvontajärjestöjen toimintaa ja neuvojien koulutusta.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Kunnat, ELY-keskukset, Alueelliset vesiensuojeluyhdistykset, alan järjestöt, Suomen ympäristökeskus (SYKE), oppilaitokset, Kuntaliitto