OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään kalankasvatuksen vesiensuojelua edistäviä laitostyyppejä ja jätevesien käsittelymenetelmiä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Teknologioita ja arvoketjuja on kehitetty osana sinisen biotalouden kehittämisohjelmaa sekä meri- ja kalastusrahaston innovaatiorahoituksella.
Luken Laukaan yksikköön valmistuu sinisen biotalouden kärkihankerahoituksella pilottimittakaavan laitos, jossa kehitetään Suomen oloihin uudenlainen kalojen kiertovesikasvatuksen konsepti. Kalojen kiertovesikasvatus pienentää ravinnekuormitusta, mutta tuotantokustannukset ovat vielä perinteistä kasvatusta suuremmat. Uudessa konseptissa pyritään hyödyntämään erilaisia passiivisia vedenkäsittelyn prosesseja kustannusten pienentämiseksi. Konseptin toimivuus demonstroidaan kevättalven 2019 aikana.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (AVI), Luonnonvarakeskus (LUKE), kalankasvattajat, laitevalmistajat, teknologiayritykset