OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään kalankasvatuksen vesiensuojelua edistäviä laitostyyppejä ja jätevesien käsittelymenetelmiä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Teknologioita ja arvoketjuja on kehitetty osana sinisen biotalouden kehittämisohjelmaa sekä meri- ja kalastusrahaston innovaatiorahoituksella.
Luken Laukaan yksikköön valmistui Sipilän hallituksen kärkihankerahoituksella pilottimittakaavan laitos, jossa kehitetään ja tutkitaan Suomen oloihin sopivaa kalojen kiertovesikasvatuksen menetelmiä ja vedenlaadun hallintaa. Kotimaisen kalanedistämisohjelmassa ja päivitetyssä vesiviljelystrategiassa edistetään kiertovesiviljelyn menetelmiä ja taloudellista kannattavuutta.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (AVI), Luonnonvarakeskus (LUKE), kalankasvattajat, laitevalmistajat, teknologiayritykset