OHJAUSKEINON KUVAUS

Kansallisen vesien kunnostusstrategian toteuttaminen.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Vesien kunnostusstrategiaa on toteutettu hankkeilla, joita on rahoitettu ELY-keskusten kautta haettavilla valtion avustuksilla sekä Sipilän hallituksen Ravinteet kiertoon ja vesistöt kuntoon -kärkihankkeella. Vesiensuojelun tehostamistamisohjelmasta on rahoitettu satoja vesistökunnostushankkeita.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE), vesiensuojeluyhdistykset, maakuntien liitot, neuvontajärjestöt, kalatalousalueet, vesialueen omistajat