OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään haitallisten aineiden tarkkailua ja seurannan kehittämistä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Osana suojelusuunnitelman laatimista tai tarkistamista käydään läpi pohjavesialueen seuranta ja tarkkailuvelvoitteet. Uuden vesienhoidon seurantaohjelman toimeenpanossa huomioidaan myös seurannan tarpeet pohjaveden tila-arvioinnin pohjaksi.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Suomen ympäristökeskus (SYKE)/ ELY-keskukset, vesihuoltolaitokset, toiminnanharjoittajat