OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään vesienhoitoalueittain vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden saastuttamien sedimenttien kunnostamistarvetta ja mahdollisuuksia.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus aloitettu (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Eräät ELYt selvittäneet haitallisten aineiden pitoisuuksia sedimenteissä. Valtakunnallisesti suunniteltu haitallisten aineiden kartoitusta ja seurantaa sedimenteistä.


VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Aluehallintovirastot (AVI), ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, kunnat,