OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään turvetuotantoalueilta huuhtoutuvan elohopean ja tarvittaessa myös muiden metallien kuormitusta erillisselvityksin sekä asetetaan tarvittaessa tarkkailuvelvoitteet ja tarpeen mukaan metallien huuhtoutumiselle rajoituksia.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Turvetuotannon tarkkailuohje on valmistunut vuonna 2017.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Aluehallintovirastot (AVI), ELY-keskukset, turvetuottajat