OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään vesihuollon erityistilanteisiin varautumista mm. otetaan riskinarvioinnissa ja hallinnassa käyttöön WSP SSP riskinhallintaohjelma.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Vesihuoltolaitoksista yli puolet on ottanut käyttöönsä WSP- tai SSP-riskienhallintaohjelman. Suunnitelmat häiriötilanteisiin varautumisesta kattavat yli 93 % vesihuoltolaitosten palveluja saavista asukkaista. Häiriötilanteisiin varautumisessa edellytetään suunnitelmaa, joissa WSP- tai SSP-ohjelmia on otettu enenevässä määrin käyttöön.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Ympäristöministeriö (YM), vesihuoltopooli


YHTEISTYÖTAHOT

Vesihuoltolaitokset, kunnat, ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (Ympäristöterveys), Valvira