OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään vesihuollon erityistilanteisiin varautumista mm. otetaan riskinarvioinnissa ja hallinnassa käyttöön WSP SSP riskinhallintaohjelma.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Vesihuoltolaitoksista lähes 400 on ottanut käyttöönsä WSP- tai SSP-riskienhallintaohjelman. Suunnitelmat häiriötilanteisiin varautumisesta kattavat 93 % vesihuoltolaitosten palveluja saavista asukkaista.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Suomen sosiaali- ja terveysministeriö (STM), Ympäristöministeriö (YM), vesihuoltopooli


YHTEISTYÖTAHOT

Vesihuoltolaitokset, kunnat, ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (Ympäristöterveys), Valvira