OHJAUSKEINON KUVAUS

Tehostetaan koulutuksen ja tiedotuksen avulla kasvinsuojeluaineiden ja biosidien asianmukaista ja kestävää käyttöä maataloudessa. Aineisiin liittyvien ympäristörajoitteita (käyttökielto pohjavesialueilla, suojakaistat vesistöjen varsille ja toistuvan käytön rajoitus peräkkäisinä vuosina samalla peltolohkolla) tarkastellaan hallinnon pinta- ja pohjavesien seurantojen osana.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Ammattimaisille kasvinsuojeluaineiden käyttäjille on järjestetty koulutusta. Lisäksi kasvinsuojelu sisältyy viljelijöiden Neuvo2020-kokonaisuuteen. Tukes on julkaissut uusitun kansallisen kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelman, jonka tavoitteena on kasvinsuojeluaineiden käytöstä aiheutuvien riskien vähennys. Ohjelmalla on laaja sidosryhmistä koostuva ohjausryhmä, joka on vastuutettu ohjelman läpiviemiseen. Ohjelmaa päivitetään 2023.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES), ELY-keskukset, tuottaja- ja neuvontajärjestöt, Maaseutuvirasto (Mavi)