OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään ravinteiden kierrättämisen ja ravinteiden poiston edistämistä muuta vesiensuojelua täydentävänä keinona.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Toteutettiin VN teas-hanke, jossa selvitettiin yleisesti merialueella kestävän vesiviljelyn edellytysten parantamista sekä keinoja tehostaa toimialan ympäristönsuojelua mm. Itämerirehun käytön avulla. MMM ja YM ovat sopineet jatkotoimista tutkimushankkeen suositusten toteuttamiseksi. Kotimaisen kalanedistämisohjelmassa ja päivitetyssä vesiviljelystrategiassa on tavoitteena edistää kierrätysrehun käyttöä. On käynnistetty kokeiluita ravinteiden poistamiseksi esimerkiksi levänkasvatuksella.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Luonnonvarakeskus (LUKE), Varsinais-Suomen ELY-keskukset (VARELY), rehuteollisuus, Suomen ympäristökeskus (SYKE), kalankasvattajat, kalastajat, vihreä teknologia