OHJAUSKEINON KUVAUS

Kehitetään edelleen ympäristönsuojelulain mukaista eläinsuojien ympäristölupamenettelyä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Vuoden 2019 alussa tuli voimaan ympäristönsuojelulain muutokset, joilla toimeenpantiin eläinsuojien yleinen ilmoitusmenettely. Lisäksi YSL nojalla annettiin eläinsuojia koskeva valtioneuvoston asetus 138/2019. Kotieläintalouden ympäristönsuojeluohje uudistettiin 2021.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT