OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Edistetään biotaloutta ja sen vaatimaa sektorien välistä yhteistyötä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Puhdistamolietteet ohjautuvat pääsääntöisesti hyödynnettäväksi lannoitevalmisteina, eritoten viherrakentamisessa. Fosforin kierrättämistä lietepohjaisina lannoitevalmistetuotteina on selvitetty. Ravinteiden kierrätysohjelmassa on edistetty puhdistamolietteen hyödyntämisen käytäntöjä. Vuonna 2022 voimaantullut lannotelain kokonaisuudistus ottaa huomioon myös puhdistamolietteen mahdollisuudet lannoitevalmisteina.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Vesihuoltolaitokset, kunnat, ELY-keskukset, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)