OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Edistetään biotaloutta ja sen vaatimaa sektorien välistä yhteistyötä.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Puhdistamolietteet ohjautuvat pääsääntöisesti hyödynnettäväksi lannoitevalmisteina, eritoten viherrakentamisessa. Fosforin kierrättämistä lietepohjaisina lannoitevalmistetuotteina on selvitetty. 2016 valmistui Sinisen biotalouden kansallinen kehittämissuunnitelma tavoitteena edistää mm. bio- ja kiertotalouden mahdollisuuksian hyödyntämistä vesihuollossa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

Vesihuoltolaitokset, kunnat, ELY-keskukset, Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK)