OHJAUSKEINON KUVAUS

Vähennetään maatalouden ravinnepäästöjä hyödyntäen uusia menetelmiä ja tutkimustietoa sekä tarvittaessa viljelyn tarkoituksenmukaisuutta .


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Save-hanke on selvittänyt kipsin käyttöä peltoalueilta tulevan vesistökuormituksen vähentämisessä. Kipsin, rakennekalkin ja maanparannuskuitujen levitys pelloille on mukana vesiensuojelun tehostamisohjelmassa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö


YHTEISTYÖTAHOT

Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus (LUKE), ELY-keskukset