OHJAUSKEINON KUVAUS

Vahvistetaan tiedonvaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan uusien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

BAT-työtä on tehty pitkäjänteisesti 1990-luvun lopulta lähtien. Kansallinen BAT-verkostossa on mukana kaikki keskeiset toimijatahot (lupa- ja valvontaviranomaiset, toiminnanharjoittajat, tutkimuslaitokset, konsultit, järjestöt). Työssä on tuotettu laajalti taustaselvityksiä ja ohjeistoja. BAT-päätelmät otetaan huomioon direktiivilaitosten lupapäätöksissä. HAZBREF-hanke on tuonut uusia lähestymistapoja haitallisten aineiden entistä parempaan huomioon ottamiseen BAT-vertailuasiakirjoissa. Kaivannaisjätteiden hallinnan BREF soveltamisopas on valmistunut vuonna 2020.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)


YHTEISTYÖTAHOT

Suomen ympäristökeskus (SYKE), ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (AVI), Geologian tutkimuskeskus (GTK)