OHJAUSKEINON KUVAUS

Järjestetään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) helpottaa turvetuotannon sijoittamista suolle, jonka luonnontila on jo ojituksen vuoksi merkittävästi muuttunut. Uutta YSL:a on sovellettu lain voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin lupa-asioihin ja tämän takia YSL 13 §:n ohjausvaikutus näkyy käytännössä viiveellä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

YM (1. vastuutaho), ELYt, maakuntien liitot


YHTEISTYÖTAHOT

Turvetuottajat, TEM, AVIt, TEM, GTK, yliopistot ja muut tutkimuslaitokset