OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään vanhojen maa-ainestenottoalueiden kunnostamista sekä kalliokiviaineksen ja korvaavien ainesten käyttöä


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

SOKKA-hankkeessa on tarkasteltu vanhojen soranottoalueiden tilaa ja kunnostustarpeita. Kaavoituksessa yhä paremmin otetaan huomioon maiseman ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaat geologiset kohteet. Valtakunnallisesti arvokkaista kivikoista valmistui raportti ja paikkatietoaineisto 2019. Inventoinnin perusteella 472 kivikkomuodostelmaa luokiteltiin valtakunnallisesti arvokkaiksi.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, kunnat, Kuntaliitto, maakuntien liitot, Geologian tutkimuskeskus (GTK)