OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään mahdollisimman pitkälle yhdenmukaisten lupaehtojen mahdollisuutta sellaisten toimintojen osalta, joista ei ole BAT-päätelmien mukaisia päästötasoja. Vesiympäristölle haitallisiin ja vaarallisiin aineisiin kiinnitetään myös erityisesti huomiota päästöissä ja vesistötarkkailussa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Toiminnanharjoittaja laatii selvitykset aineiden päästöistä ja huuhtoumista. Näiden perusteella tarvittaessa ELY-keskukset päivittävät ympäristöluvan mukaisen tarkkailuohjelman. Mikäli vesistön haitallisten aineiden pitoisuudet (EQS-arvot) uhkaisivat ylittyä, muutetaan luvassa asetettuja päästöraja-arvoja tai otetaan käyttöön sekoittumisvyöhyke.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)


YHTEISTYÖTAHOT

Aluehallintovirastot (AVI), ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES)