OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen käyttöönottoa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus on alkanut (yhtä tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Kalankasvatuksen ympäristönsuojeluohje vuodelta 2013 on käytössä ja ohje päivitetään vuonna 2019.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM, 1. vastuutaho), Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)


YHTEISTYÖTAHOT

Varsinais-Suomen Ely-keskukset (VARELY), ELY-keskukset, Aluehallintovirastot (AVI), Kalankasvattajaliitto ry, Luonnonvarakeskus (LUKE)