OHJAUSKEINON KUVAUS

Parannetaan edellytyksiä tulvavesien pidättämishankkeiden toteuttamiseen tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöä kehitettäessä ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Tulvavesien pidättämismahdollisuuksia on tarkasteltu kaikissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa ja toimenpiteiksi niitä on esitetty niissä suunnitelmissa, joissa ne on katsottu mahdollisiksi keinoiksi. Lisäksi tulvavesien pidättämismahdollisuuksia on tarkasteltu osana metsätalous-, turvetuotanto- sekä maatalousalueiden vesitalouden kehittämistä. Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta on rahoitettu maa- ja metsätalouden vesienhallinan hankkeita.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, maakuntaliitot, Suomen ympäristökeskus (SYKE)