OHJAUSKEINON KUVAUS

Parannetaan edellytyksiä tulvavesien pidättämishankkeiden toteuttamiseen tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöä kehitettäessä ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Tulvavesien pidättämismahdollisuuksia on tarkasteltu kaikissa tulvariskien hallintasuunnitelmissa ja toimenpiteiksi niitä on esitetty niissä suunnitelmissa, joissa ne on katsottu mahdollisiksi keinoiksi. Lisäksi tulvavesien pidättämismahdollisuuksia on tarkasteltu osana metsätalous-, turvetuotanto- sekä maatalousalueiden vesitalouden kehittämistä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, maakuntaliitot, Suomen ympäristökeskus (SYKE)