OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista, päivittämistä ja toimeenpanoa sekä niiden seurantaryhmien toimintaa.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu (Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Suojelusuunnitelmia on laadittu ja päivitetty kuntien toimesta. Ympäristöministeriö on avustanut kuntia vuosittain pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimisessa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, kunnat/Kuntaliitto, Vesilaitosyhdistys (VVY), maakuntien liitot, toiminnanharjoittajat, vesiensuojeluyhdistykset, vesihuoltolaitokset, Valvira