OHJAUSKEINON KUVAUS

Edistetään tilakohtaista käytännön tasolle menevää vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelua (ympäristökartoitus) sekä tilakohtaista neuvontaa. Laaditaan toimenpidesuunnitelma ja ohjeistus neuvonnalle ja tiedotukselle vesienhoidon kannalta tärkeimpien toimien valinnasta.


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut. Yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Neuvo2020-toimenpiteessä maatalouden ympäristötoimet ovat olleet suosituin osio. Yli 1/3 kaikkiaan lähes 80 000 neuvontakäynnistä on koskenut ympäristöneuvontaa. Neuvojille järjestetään säännöllisesti jatkokoulutusta. Tarkempaa tilastoa siitä miten suuri osuus tästä on vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa ei ole saatavissa.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, Suomen ympäristökeskus (SYKE), tuottaja- ja neuvontajärjestöt