OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään ympäristövirtaamaa koskevia tarpeita ja kehitetään tätä koskevia menetelmiä


TOTEUTUSTILANNE

Toteutettu. Kaikki toimen osat on toteutettu sekä ajallisesti että kaikissa aiotuissa paikoissa. Jos toimi koostuu rajoittamattomasta toimien jatkumosta, toimi voidaan katsoa toteutetuksi, kun ensimmäinen osatoimi on valmis.


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Menetelmä ympäristövirtaaman arvioimiseksi on laadittu ja sitä on testattu koevesistöissä. Ympäristövirtaamakohteiden priorisointiinkehitetty kriteeristö oli tekeillä ja on valmistunut 2023.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, tutkimuslaitokset