OHJAUSKEINON KUVAUS

Selvitetään ympäristövirtaamaa koskevia tarpeita ja kehitetään tätä koskevia menetelmiä


TOTEUTUSTILANNE

Toteutus alkanut (yksi tai useampia toimen suunniteltuja osia on ryhdytty toteuttamaan).


PERUSTELUT TOTEUTUSTILANTEESEEN LIITTYEN

Menetelmä ympäristövirtaaman arvioimiseksi on laadittu ja sitä on testattu koevesistöissä.


OHJAUKSEN VASTUUTAHOT

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM, 1. vastuutaho), Ympäristöministeriö (YM)


YHTEISTYÖTAHOT

ELY-keskukset, toiminnanharjoittajat, tutkimuslaitokset